Złoża filtracyjne

Parlament Europejski uznał dostęp do wody pitnej za podstawowe prawo człowieka

Chalcedonit to minerał pochodzenia organicznego, wydobywany w kopalni odkrywkowej w Inowłodzu, złoże Teofilów, który dzięki swemu pochodzeniu (szkielety organizmów osadzone w płytkich morzach w erze jurajskiej) zawiera krzemionkę z bardzo rozwiniętym systemem porów.

Chalcedonit po odpowiedniej obróbce staje się bazą do produkcji efektywnych materiałów filtracyjnych, a jego właściwości fizyczne (wysoka porowatość) oraz skład chemiczny (SiO2>97%) predysponują go do zastosowania w technologii uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia.

W procesach uzdatniania wody napotyka się szereg wyzwań technologicznych, które niekiedy spędzają sen z powiek projektantom, wykonawcom oraz obsłudze Stacji Uzdatniania Wody.

Każdy z wariantów złoża posiada charakterystyczne właściwości, co przekłada się na szczególną skuteczność w danym zastosowaniu.

Zastosowanie chalcedonitowych złóż filtracyjnych SkySil

SkySil Fe Ammonio SkySil Fe SkySil Mn
Usuwanie Fe
Usuwanie Mn
Usuwanie NH4+
Filtracja zawiesin
Zwiększenie wydajności stacji
Poprawa bezpieczeństwa i stabilności pracy
Zmniejszenie wydatku wody płuczącej
Przeznaczenie Stacje Uzdatniania Wody Stacje Uzdatniania Wody Przydomowe instalacje uzdatniania

Najważniejszą cechą chalcedonitu jest jego porowatość, która może dochodzić nawet do 30%. Dzięki tej właściwości, w złożu mogą rozwijać się korzystne mikroorganizmy, które pełnią kluczową rolę w usuwaniu z wody zanieczyszczeń, takich jak mangan czy jon amonowy. Liczne badania potwierdzają, że proces redukcji manganu zaczyna się właśnie w porach złoża filtracyjnego.

Oprócz wysokiej porowatości wyróżnić można także inne zalety technologiczne związane z używaniem chalcedonitu, takie jak efektywność w usuwaniu zanieczyszczeń mechanicznych, wydłużenie cykli filtracyjnych czy możliwość stosowania wyższych prędkości filtracji. Wszystkie te unikalne właściwości fizykochemiczne są źródłem licznych przewag nad piaskiem kwarcowym.

Zastosowanie złoża chalcedonitowego SkySil w wielu wodociągach w Polsce przyniosło pozytywne rezultaty, zwłaszcza w mniejszych obiektach wiejskich, które często borykają się z problemami technologicznymi.

PARAMETR SkySil JEDNOSTKA
SkySil Fe Ammonio SkySil Fe SkySil Mn
Potencjał usuwania żelaza ≤ 20 ≤ 20 ≤ 15 mg Fe/dm3
Potencjał usuwania manganu ≤ 1,5* ≤ 1,5* ≤ 5,0 mg Mn/dm3
Potencjał usuwania jonu amonowego ≤ 2,0* ≤ 2,0** ≤ 2,0** mg NH4+/dm3

* po wcześniejszym naturalnym wpracowaniu
t = 20÷40 dni

** po wcześniejszym naturalnym wpracowaniu
t + 50%

Najważniejsze zalety złoża SkySil:

  • Niższa strefa odżelaziania – do 30% w porównaniu do piasku kwarcowego.
  • Wysoka efektywność usuwania żelaza – (do 98%).
  • Wysoka pojemność masowa – wydłużenie cykli filtracyjnych i obniżenie kosztów płukania do 30%.
  • Duże prędkości filtracji – do 20 m/h.
  • Korzystna charakterystyka hydrauliczna – niskie opory złoża pozwalające obniżyć ciśnienie pracy układu.
  • Wysoka porowatość – idealne warunki do zasiedlenia bakterii manganowych i nitryfikacyjnych.

… które pozwalają zaoszczędzić znaczną część środków przeznaczonych na budowę lub modernizację stacji uzdatniania wody, jak również najcenniejszy surowiec świata jakim jest woda.

W ramach bezpłatnej konsultacji technologicznej oferujemy:

Złoże filtracyjne SkySil Fe Ammonio

Materiał SkySil Fe Ammonio to naturalny chalcedonit stosowany w technologii uzdatniania wody od wielu lat. Za sprawą rozwiniętego systemu porów złoże stanowi doskonałe podłoże dla wykształcenia błony biologicznej metabolizującej jon amonowy. Rozwój biofilmu wewnątrz porów zabezpiecza go przed całkowitym jego zniszczeniem w procesie płukania.

Istotną właściwością złoża SkySil Fe Ammonio jest jego duża pojemność masowa umożliwiająca jednoczesne usuwanie żelaza i innych zawiesin.

Przy odpowiednich warunkach filtracji złoże w dolnych warstwach filtra nabywa zdolności do redukcji manganu.

Parametr Wartość Jednostka
Uziarnienie 0,8 – 2,0 mm
Gęstość nasypowa 0,85 – 0,95 kg/dm3
Gęstość właściwa 2,62 – 2,67 kg/dm3
Porowatość ziaren ≤ 30 %
Powierzchnia właściwa BET 4,5 - 6 m2/g
Współczynnik jednorodności ≤ 1,5 -
Składnik Zawartość [%]
SiO2 97,7 – 98,9
Al2O3, MgO, CaO, Fe2O3, K2O < 2,0
Składniki organiczne < 0,05
Parametr Wartość Jednostka
Prędkość filtracji ≤ 15 m/h
Potencjał usuwania żelaza ≤ 20 mg Fe/dm3
Potencjał usuwania manganu ≤ 1,5* mg Mn/dm3
Potencjał usuwania jonu amonowego ≤ 2,0* mg NH4+/dm3
Zakres pH wody 6,5 – 9,5 -
Przestrzeń nad złożem 40 %
Prędkość płukania powietrzem 13 – 17 L/s·m2
Prędkość płukania wodą 12 – 15 L/s·m2
Ekspansja złoża 25 %
* po wcześniejszym naturalnym wpracowaniu

SkySil Fe Ammonio charakteryzują następujące własności, wyróżniające go na tle obecnych na rynku złóż: 

Złoże filtracyjne SkySil Fe

SkySil Fe to złoże z lekkiej porowatej krzemionki skrytokrystalicznej o zwiększonej pojemności masowej na zawiesiny, które powstaje w procesie przerobu naturalnego chalcedonitu.

Unikatowa struktura porów pozwala na uzyskanie imponujących rezultatów redukcji żelaza i filtracji zawiesin.

Dzięki niskiej gęstości nasypowej złoże SkySil pozwala na osiągnięcie znacznych oszczędności wody płuczącej, optymalizując procesy uzdatniania wody.

Parametr Wartość Jednostka
Uziarnienie 0,6 – 1,2
1,1 – 2,0
mm
Gęstość nasypowa 0,9 – 1,1 kg/dm3
Gęstość właściwa 2,62 – 2,65 kg/dm3
Porowatość ziaren ≤ 20 %
Powierzchnia właściwa BET 4,5 – 5,0 m2/g
Współczynnik jednorodności ≤ 1,5 -
Składnik Zawartość [%]
SiO2 97,7 – 98,9
Al2O3, MgO, CaO, Fe2O3, K2O < 2,0
Składniki organiczne < 0,05
Parametr 0,6 - 1,2 1,1 - 2,0 Jednostka
Prędkość filtracji ≤ 15 m/h
Potencjał usuwania żelaza ≤ 20 mg Fe/dm3
Potencjał usuwania manganu ≤ 1,5* mg Mn/dm3
Potencjał usuwania jonu amonowego ≤ 2,0* mg NH4+/dm3
Przestrzeń nad złożem 40 %
Prędkość płukania powietrzem 8,5 – 13 11 – 17 L/s·m2
Prędkość płukania wodą 7,5 – 12 10 – 15 L/s·m2
Ekspansja złoża 25 %
* po wcześniejszym naturalnym wpracowaniu

Chalcedonitowy materiał filtracyjny SkySil Fe cechują następujące własności, wyróżniające go na tle obecnych na rynku złóż:

Złoże filtracyjne SkySil Mn

SkySil Mn to wysokoefektywne złoże filtracyjne do usuwania manganu, które łączy w sobie naturalną porowatość oraz kształt ziaren chalcedonitu z tlenkiem manganu w postaci Birnessitu. Budowa i struktura Birnessitu powoduje, że łatwo wchodzi w reakcje redoks i wykazuje dużą pojemność adsopcyjną w stosunku do manganu zapewniając odpowiednie warunki do dalszego autokatalitycznego utleniania.

Opracowany w spółce Crusil proces produkcji umożliwia dokładne pokrycie kruszywa chalcedonitowego warstwa manganu, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie natychmiastowego efektu redukcji manganu bezpośrednio po uruchomieniu.

Niska gęstość nasypowa złoża SkySil Mn (1,0 – 1,1 Mg/m3) umożliwia właściwy proces płukania nawet przy ograniczonym ciśnieniu oraz eliminuje ryzyko powstawania zbryleń i martwych stref.

Parametr Wartość Jednostka
Uziarnienie 0,6 – 1,2 mm
Gęstość nasypowa 1,0 – 1,1 kg/dm3
Gęstość właściwa 2,7 – 2,8 kg/dm3
Porowatość ziaren ≤ 15 %
Powierzchnia właściwa BET 3,0 – 3,5 m2/g
Współczynnik jednorodności ≤ 1,6 -
Składnik Zawartość [%]
SiO2 91,4 – 97,7
Al2O3, MgO, CaO, Fe2O3, K2O < 6,0
Tlenki manganu pokrywające ziarna 2,1 – 3,4
Składniki organiczne < 0,05
Parametr Wartość Jednostka
Prędkość filtracji ≤ 15 m/h
Potencjał usuwania żelaza ≤ 15 mg Fe/dm3
Potencjał usuwania manganu ≤ 5,0 mg Mn/dm3
Potencjał usuwania jonu amonowego ≤ 2,0* mg NH4+/dm3
Zakres pH wody 6,5 – 9,5 -
Przestrzeń nad złożem 40 %
Prędkość płukania powietrzem 8,5 – 13 L/s·m2
Prędkość płukania wodą 7,5 – 12 L/s·m2
Ekspansja złoża 25 %
* po wcześniejszym naturalnym wpracowaniu

Chalcedonitowy materiał filtracyjny SkySil Mn charakteryzują się wyróżniającymi go na tle obecnych na rynku złóż własnościami: