RODO

Klauzula informacyjna

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE9 zwanym dalej RODO przekazujemy następujące informacje :

 1. Administratorami Państwa danych jest CRUSIL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą ul.Spalska 54, 97-215 Inowłódz, zwaną dalej Spółką.
 2. Aby skontaktować się z nami w sprawach ochrony danych wyślij wiadomość na adres siedziby lub elektronicznie pod e-mail : biuro@crusil.pl.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach, w oparciu o podstawę prawną i w określonym czasie:
Cel przetwarzania danychPodstawa prawna przetwarzania danychOkres przechowywania danych
Zawieranie i realizacja umów sprzedaży produktów oraz udzielania informacji , art. 6 ust. 1 lit b RODO 5 lat od momentu realizacji umowy
Prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowejart. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowościOkres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa
Promocja i marketing produktów Spółki w tym: przesyłanie ofert i informacji handlowych na podany nr telefonu lub adres email Na podstawie udzielonej zgody art. 6 ust. 1 lit. a RODO Do czasu wycofania zgody
Dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez Administratoraart. 6 ust. 1 lit. f RODOOkres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa
 1. Dostęp do danych osobowych będzie przysługiwał:
  • pracownikom/współpracownikom Spółki upoważnionym do ich przetwarzania ;
  • podmiotom realizującym usługi pocztowe i kurierskie – wpisanym do aktualnego publicznego rejestru operatorów pocztowych
  • podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym:
   • dostawcom usług technicznych i organizacyjnych (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych)
   • dostawcom usług prawnych i doradczych w przypadku dochodzenia przez Administratora roszczeń związanych z prowadzona działalnością gospodarczą;
   • dostawcom usług transportowych

z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych.

 1. Państwa dane zostały pozyskane podczas kontaktów Państwa z nami lub z ogólnie dostępnych publicznych źródeł.
 2. Dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego.
 3. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 4. Podanie danych w celu realizacji umowy sprzedaży jest dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może stanowić warunek jej zawarcia .
 5. W przypadku gdy podstawą przetwarzania danych jest wyrażona przez Państwa zgoda, informujemy, że zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie.
 6. W przypadku naruszenia warunków o których mowa wyżej a także gdy przetwarzanie narusza przepisy zawarte w RODO przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.