Przewagi złóż chalcedonitowych

Przewagi złóż chalcedonitowych

Złoża SkySil są wysokoefektywnymi materiałami filtracyjnymi. Z tego powodu posiadają szerokie spektrum zastosowań. Doskonale sprawdzają się w układach filtracyjnych:

  • Instalacje przydomowe
  • Stacji Wodociągowych
  • Wody procesowej do celów przemysłowych

Unikalne właściwości fizykochemiczne złoża SkySil są źródłem jego licznych przewag nad piaskiem kwarcowym. Dzięki rozwiniętemu systemowi porów każde ziarno cechuje lekkość i wytrzymałość, co wydłuża żywotność złoża i obniża koszty związane z jego eksploatacją.

Jednym z kluczowych aspektów w uzdatnianiu wody jest czas wpracowania złoża filtracyjnego do usuwania z wody manganu czy jonu amonowego. Tradycyjne złoża powszechnie stosowane w technologiach wody potrzebują nawet kilku miesięcy, aby uzyskać poziom stężenia zanieczyszczeń dopuszczający wodę do spożycia.

W przypadku wykorzystania złoża SkySil okres ten jest znacznie krótszy. Korzystne wyniki uzyskujemy już w połowie czasu wpracowania, a co więcej są one widocznie niższe.

Dzięki zastosowaniu złoża SkySil w wielu przypadkach istnieje możliwość zoptymalizowania ponoszonych kosztów, jego unikatowe właściwości w porównaniu z innymi materiałami filtracyjnymi, górują w technologiach uzdatniania wody oraz przynoszą znaczne oszczędności w budowie/modernizacji i obsłudze SUW.

CECHA SkySil PIASEK KWARCOWY JEDNOSTKA
SkySil Fe Ammonio SkySil Fe
Uziarnienie 0,8 – 2,0 0,6 – 1,2
1,1 – 2,0
0,5-1,4 mm
Gęstość nasypowa 0,85 – 0,95 0,9 – 1,1 1,6 kg/dm3
Gęstość właściwa 2,62 – 2,65 2,62 – 2,65 2,65 kg/dm3
Porowatość ziaren ≤ 30 ≤ 20 0 %
Powierzchnia właściwa BET 5,0 – 6,0 4,5 – 5,0 0,2 – 0,4 m2/g
Współczynnik jednorodności ≤ 1,5 ≤ 1,5 ≤ 1,6 -

Oszczędność popłuczyn w systemach uzdatniania wody

Złoża chalcedonitowe SkySil posiadają niemal dwukrotnie większą pojemność masową w porównaniu do powszechnie stosowanych piasków kwarcowych.

Skysil-Fe

CHALCEDONIT SkySil Fe

Pojemność masowa: 3500 - 4200g/m2

piasek kwarcowy

PIASEK KWARCOWY

Pojemność masowa: 2000 - 2500g/m2

Skysil Fe Ammonio

CHALCEDONIT SkySil Ammonio

Pojemność masowa: 3500 - 4500g/m2

30 dni 1 rok
Oszczędność wody popłucznej 777,6 m3 9331,2 m3
Średni koszt 1m3 wody ze ściekami 12,00 zł 12,00 zł
9 331,20 zł 111 974,40 zł
przewagi - tabela.

Zwiększenie wydajności stacji uzdatniania

Chalcedonitowe złoża SkySil pozwalają uzyskać znacznie wyższe prędkości filtracji. W przypadku tradycyjnych złóż filtracyjnych takich jak piasek kwarcowy graniczną wartością jest 10 m/h. Badania prowadzone na grysie chalcedonitowym potwierdzają, że uzyskanie 15 m/h zachowuje parametry czystej wody, a w szczególnych przypadkach prędkość ta może dojść nawet do 20 m/h.

Wymieniając piasek kwarcowy na wysokoefektywne złoże SkySil możliwe jest zwiększenie wydajności SUW o 40% bez konieczności podnoszenia innych nakładów inwestycyjnych.

Predkości filtracji
PARAMETR SkySil PIASEK KWARCOWY JEDNOSTKA
Fe Ammonio 0,8-2,0 Fe 0,6-1,2 Fe 1,1-2,0
Prędkość filtracji ≤ 15 <10 m/h
Przestrzeń nad złożem 40 40 %
Prędkość płukania powietrzem 13 – 17 8,5 – 13 11 – 17 15 - 20 L/s·m2
Prędkość płukania wodą 12 – 15 7,5 – 12 10 – 15 13 – 18 L/s·m2
Ekspansja złoża 25 25 %
wydajności stacji uzdatniania -tabela

Redukcja powierzchni filtracji

Zastosowanie wysokoefektywnych złóż SkySil umożliwia znaczne obniżenie nakładów inwestycyjnych na Stacji Uzdatniania Wody.

Przykładem może być projekt SUW o wydajności 100 m3/h z poziomem żelaza 2.5 mg/L.

Redukcja powierzchni filtracji - tabela
KOSZTY ZŁOŻA FITRACYJNEGO
ELEMENT j.m. FILTRY PIASKOWE FILTRY CHALCEDONITOWE
WARTOŚĆ
Ilość filtrów szt. 4 3
Obiętość złoża m3 18,0 13,5
Ciężar złoża kg/m3 1600 1000
Ilość złoża Mg 28,8 13,5
Cena złoża (katalogowa) PLN/Mg 700 2000
Koszt złoża PLN 20 160 27 000
KOSZT INSTALACJI POJEDYNCZEGO FILTRA
ELEMENT ILOŚĆ ORUROWANIE Z TWORZYWA SZTUCZNEGO ORUROWANIE KWASOODPORNE
WARTOŚĆ
Przepustnica odcinająca DN250 1 4 900 zł 4 900 zł
Przepustnica odcinająca DN200 5 21 000 zł 21 000 zł
Przepływomierz impulsowy 1 6 500 zł 6 500 zł
Filtr ciśnieniowy płytowy DN2400 1 58 000 zł 58 000 zł
Orurowanie 1 20 000 zł 45 000 zł
Budynek SUW 10 m2 25 000 zł
Suma 135 400 zł 160 400 zł